Thể loại này thường có nội dung về ma thuật, phép thuật...