Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực.

cafe sữa novel