Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực.


cafe sữa novel